ចាប់បើកហើយ នៅក្នុងស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈភីធីធីសៀងណាំ ខេត្តសៀមរាប


ចាប់បើកហើយ នៅក្នុងស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈភីធីធីសៀងណាំ ខេត្តសៀមរាប

📍 ផ្លូវជាតិលេខ ៦ សង្កាត់ជ្រាវ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប

📍 https://goo.gl/maps/N8eQvHEdK4uL7B7J6