ចាប់បើកហើយ សាខាទី២ របស់ 7-Eleven នៅស្ថា​នី​យ​ប្រេង​ឥ​ន្ធនៈភីធីធីព្រែកព្នៅ មកជួបគ្នានៅហាងណា!!!


ចាប់បើកហើយ សាខាទី២ របស់ 7-Eleven នៅស្ថា​នី​យ​ប្រេង​ឥ​ន្ធនៈភីធីធីព្រែកព្នៅ មកជួបគ្នានៅហាងណា!!!

📍 https://goo.gl/maps/QZhbm9YfRBrGxc2v6

#7ElevenCambodia

#CPALLCambodia