បើកមួយទៀតហើយណាអ្នកភ្នំពេញ!! 7-Eleven សាខាកម្ពុជាក្រោម261 រាជធានីភ្នំពេញ


បើកមួយទៀតហើយណាអ្នកភ្នំពេញ!! 7-Eleven សាខាកម្ពុជាក្រោម261 រាជធានីភ្នំពេញ កុំភ្លេចAll Cafe ទិញ 1 ថែម 1 ណា

📍7-Eleven KAMPUCHEA KROM 261
https://maps.app.goo.gl/7GvhhbRepp2iPc3J6