ហាង 7-Eleven ដំបូងបង្អស់បានចាប់ផ្តើមបើកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមានអ្នកណាដឹងទេថា តើប្រទេសទាំង៣ណាខ្លះដែលមានហាង 7-Eleven ច្រើនជាងគេ?


 ហាង 7-Eleven ដំបូងបង្អស់បានចាប់ផ្តើមបើកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមានអ្នកណាដឹងទេថា តើប្រទេសទាំង៣ណាខ្លះដែលមានហាង 7-Eleven ច្រើនជាងគេ?

🎯 សព្វថ្ងៃនេះប្រទេសចំនួន ៣ ដែលមានសាខា 7-Eleven ច្រើនជាងគេគឺ៖

#1: ប្រទេសជប៉ុន 21,001 ហាង (31 តុលា 2020)

#2: ប្រទេសថៃ 12,322 ហាង (06 វិច្ឆិកា 2020)

#3:ប្រទេសកូរ៉េ 10,016 ហាង (29 កុម្ភៈ 2020)

បច្ចុប្បន្ននេះ យើងបានដំណើរការនៅ ១៨ ប្រទេសរួចមកហើយ ហើយកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រទេសទី ១៩ដែលមានហាង 7-Elevenបើកដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ 2021 នេះ។

7-Eleven lab store, Dallas, Texas, USA
Pic Cr: https://corp.7-eleven.com/…/sylvan%20and%2030%20store.JPG
7-Eleven Wat Pha Sorn Kaew, Khao Kho, Phetchabun, Thailand. 
Pic Cr: 7-Eleven Thailand Facebook page