ការងារ

យើងផ្តល់ឱកាសការងារ

ការរីកចម្រើននៃហាង Seven Eleven បានបង្កើតឱកាសការងារនា​នា​។ សម្រាប់ប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសក្នុងប្រទេសថៃ ក្រុមហ៊ុន CP ALL ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអង្គ​ភាពការងារ​ដែល​មានការងារច្រើន​ជាងគេ បង្កើតការងារ បង្កើតអាជីព ផ្តល់​ប្រាក់ចំណូលស្ថិតស្ថេរ និងរួចរាល់​ក្នុង​​ការចែកចាយអត្ថប្រយោជន៍​​ល្អៗ ដើម្បីឱ្យ​​សមាជិកគ្រួសាររាប់​រយរាប់ពាន់នាក់ និងមនុស្សនៅជុំវិញ​មានជីវភាពរស់នៅល្អ​ប្រសើរស្របតាមសេចក្តីប្រាថ្នានៃ “ការចូលរួមបង្កើត និងចែករំលែកឱកាសសម្រាប់​អ្នករាល់គ្នា” ដែលក្រុមហ៊ុនតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់។