ការអប់រំ

ការអប់រំ

ដោយសារតែការអប់រំគឺជាច្រកចេញទៅកាន់អនាគត CP ALL ផ្តល់ឱកាសស្មើៗគ្នាសម្រាប់កុមារនិងយុវជនដើម្បីទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយគុណភាព និងការអភិវឌ្ឍជំនាញដែលពួកគេត្រូវការ។ ដើម្បីក្លាយជាកម្លាំងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេស ក្រុមហ៊ុនជឿជាក់ថាការអប់រំជាមូលដ្ឋាន​ប្រកប​ដោយ​គុណភាព (គុណភាពអប់រំជាមូលដ្ឋាន) គឺជាកត្តាដែលបើកឱកាសសម្រាប់ការរីកចម្រើនរបស់ប្រជាជននៅក្នុងសង្គម ហើយជំរុញប្រទេសឆ្ពោះទៅរកអនាគតកាន់តែប្រសើរ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុនបានដឹងអំពី​បញ្ហានិងសារៈសំខាន់​នៃការផ្តល់លទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយគុណភាព។ ដើម្បី​លើកស្ទួយវិស័យអប់រំ យើងត្រូវរួមគ្នាអភិវឌ្ឍសង្គម ចែកចាយចំណេះដឹងតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាច្នៃប្រឌិតថ្មី និងលើកកម្ពស់ការរៀនសូត្រ​តាមវិធីផ្សេងៗគ្នា

លើកទឹកចិត្តយុវជនឱ្យក្លាយជាមនុស្សឆ្លាតវាងវៃដើម្បីក្លាយជាកម្លាំងដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសនាពេលអនាគត

ក្រុមហ៊ុនជឿជាក់ថា ការផ្តល់ឱកាសអប់រំអាច​បង្កើតឱកាស​ការងារ​និងជីវភាព​រស់នៅ​​កាន់តែ​ប្រសើរ​សម្រាប់​ប្រជាជន​ក្នុងសង្គម។

ដូច្នេះ ក្រុមហ៊ុនមានគម្រោងនិងសហការជាមួយទីភ្នាក់ងារផ្សេងៗដើម្បីគាំទ្រដល់ការបង្កើតស្ថាប័នអប់រំ ហើយផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់កុមារនិងយុវជនតាមរយៈគំរូនៃការសិក្សាមួយព្រមជាមួយនឹងការអប់រំផ្អែកលើការងារដោយក្រុមហ៊ុន CP All និងវិទ្យាស្ថានគ្រប់គ្រង Panyapiwat (PIM) ។ ក្នុងនាមជាគ្រឹះស្ថានអប់រំក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន CP All Co., Ltd. ផ្តល់នូវឱកាសអប់រំដល់និស្សិតមកពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈអាហារូបករណ៍សរុបជាង 200 កន្លែងសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ចាប់ពីឆ្នាំ 2015 រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ដើម្បីផលិតនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាប្រកបដោយគុណភាពនិងបង្កើនការប្រកួតប្រជែងរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោក។