បើកហើយៗ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញណាបងអូន!! 7-Eleven សាខារង្វង់មូល ជ្រោយចង្វារ


បើកហើយៗ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញណាបងអូន!!

7-Eleven សាខារង្វង់មូល ជ្រោយចង្វារ

Now Open, 7-Eleven CHROY CHANGVAR ROUNDABOUT Phnom Penh.

📍 7-Eleven CHROY CHANGVAR ROUNDABOUT

https://maps.app.goo.gl/sYNFF81fJSUhHgRx7