អបអរសាទរការបើកដំណើរការហាង 7-Eleven សាខាផ្សារកណ្ដាល


អបអរសាទរការបើកដំណើរការហាង 7-Eleven សាខាផ្សារកណ្ដាល មានរបស់ច្រើនហើយមានកន្លែងអង្គុយទៀតណា
📍 No. 99A, 101 Street 136, Sangkat Phsar Kandal 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia

https://goo.gl/maps/y5zLTwxPfeJsLN8q6