បើកហើយៗ ក្នុងរាជធានី ភ្នំពេញ មកលេងផងណា!! 7-Eleven សាខាក្នុងស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈភីធីធី PH ផ្លូវ 50M


បើកហើយៗ ក្នុងរាជធានី ភ្នំពេញ មកលេងផងណា!! 7-Eleven សាខាក្នុងស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈភីធីធី PH ផ្លូវ 50M
Now Open, 7-Eleven ORKH PH 50M, PHNOM PENH

📍 7-Eleven ORKH PH 50M, PHNOM PENH

https://maps.app.goo.gl/AKWqsTdAsGJWznsa9