មហាវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាភីវ៉ាត់ ប្រជុំពិភាក្សាលើការកសាងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យអប់រំនិងការមានការងារធ្វើជាមួយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។


មហាវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាភីវ៉ាត់ ឬ PAT គ្រឹះស្ថានអប់រំក្រោមក្រុមហ៊ុន សេភី អល ចាំកាត់ (មហាជន) ដោយលោក វិឆៀន ណៀមនម តំណាងអ្នកទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណ និងជានាយកមហាវិទ្យាល័យ ជាមួយលោកសុន​ថា​យ៉ា វ៉ាង​ស៊ីរិ​វេ​ត នាយកគ្រប់គ្រង ក្រុមហ៊ុន សេភី អល កម្ពុជា បណ្ឌិត ឆានភីមុខ អាភីណាន់ជោតិសគុល អាភីណាន់ ជោតិសាគុល នាយក​គ្រប់គ្រង​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការនិង​អភិវឌ្ឍន៍​ពាណិជ្ជកម្ម លោក វរៈឆេត ថាំមវង្ស ប្រធានការិយាល័យសិក្សា និងលោកយ៉ត យ៉ាវចតុរ៉ាត់ អ្នកគ្រប់គ្រងនាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុន សេភី រីថេនលិង ចាំកាត់ បានជួប ឯកឧត្តម កុលប៉េង វ័ថ្នា អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងនាយកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់ ដូចជា Dr. Hong Kimcheang Director , Dr. Harth Bunhe, Deputy Director, Mr. Thon Sopheak, Chief of Personnel office, Mr. Heng Hourthcheng, Deputy chief of quality assurance Office, Mr. Mon Chhengmean, Head of Electrical Engineering Department, Ms. Sun Nayseang, Deputy head of Electrical engineering department ទី ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និងកីឡាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បី​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​ពិភាក្សា​អំពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​លើ​វិស័យ​អប់រំ​ជាមួយគ្នា ព្រមបានលំណត់គោលការណ៍ណែនាំចំនួន 4 សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រូវបានបង្កើតឡើង រួមមាន ការអភិវឌ្ឍន៍ និងការអនុវត្តគម្រោងអប់រំវិជ្ជាជីវៈ ទ្វេភាគី ដើម្បីលើកកម្ពស់វឌ្ឍនភាពអាជីព និងនិរន្តរភាពរយៈពេលវែង កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីសិក្សារបស់គម្រោងការ ការសិក្សាទ្វេភាគីរួមបញ្ចូលគ្នានូវចំណេះដឹងទ្រឹស្តី 

និងបទពិសោធន៍ការងារជាក់ស្តែងនៅក្នុងគ្រឹះស្ថាន កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍជំនាញវិជ្ជាជីវៈ តាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្រឹះស្ថានធុរកិច្ចនៅកម្ពុជា និងប្រទេសថៃ និងកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាផ្លូវការ ដែលក្នុងនោះភាគីទាំងពីរសម្រេចបានលទ្ធផលលើចំណុចពិភាក្សាទាំង 4 ប្រការ ហើយបានសន្យានឹងពន្លឿនការងារទៅតាមការពិភាក្សាស្របតាមការកំណត់ពេលវេលាឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការអប់រំគ្រប់វិស័យ