នាយកប្រតិបត្តិ ស៊ីភី អល ពិភាក្សាអំពីគម្រោងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ ថៃ-កម្ពុជា


កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ លោក ប្រាសិទ្ធ ឆះកាចថាំ នាយករងគ្រប់គ្រង ក្រុមហ៊ុន CP ALL Public Company Limited បានពិភាក្សាជាមួយ លោក  Komsun Na Rungsee  នាយកសាលា  Klongyaiwittayakom ខេត្ត Trat រួមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រង និងសមាជិកមហាវិទ្យាល័យនៃក្រុមសិក្សាភាសាបរទេស អំពីការចាប់ដៃគ្នាផ្ដួចផ្ដើមកម្មវិធីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ ថៃ-កម្ពុជា។ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តសិស្សានុសិស្ស អនុវិទ្យាល័យឱ្យស្វែងយល់អំពីវប្បធម៌ផ្សេងៗរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ហើយមានការយល់ច្បាស់អំពី ចំណេះដឹងដែលត្រឹមត្រូវទៅលើភាសាខ្មែរ ដើម្បីអភិវឌ្ឍសក្តានុពលទំនាក់ទំនងជាភាសាខ្មែរ ដែលប្រកបដោយគុណភាព ក៏ដូចជាការពង្រឹងត្រៀមខ្លួនចូលទៅកាន់គម្រោងការសិក្សារ CONNEXT ED នាពេលអនាគតផងដែរ។