នឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះ

នឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះ

យើង CPALL ខេមបូឌាហើយគេហទំព័រកំពុងសាងសង់។
សូមត្រឡប់មកពេលក្រោយសូមអរគុណ។