ចាប់បើកហើយ 7-Eleven សាខាស្ទឹងមានជ័យ 217 រាជធានីភ្នំពេញ


ចាប់បើកហើយ 7-Eleven សាខាស្ទឹងមានជ័យ 217 រាជធានីភ្នំពេញ 😍✨ កុំភ្លេចAll Cafe ទិញ 1 ថែម 1 ណា😋

Now Open, 7-Eleven Steung Meanchey 217 Phnom Penh.

Don’t forget to grab our all cafe Buy 1 Get 1 Free at 7-Eleven STEUNG MEANCHEY 217 🫶

📍 7-Eleven Steung Meanchey 217
https://maps.app.goo.gl/6x3P97mc3v4jcA9p9