និរន្តរភាព

SDGs និង CP ALL

នៅថ្ងៃទី 25 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2015 ជំនួបប្រជុំ​ដ៏ធំបំផុតមិនធ្លាប់មាន​របស់មេដឹក​នាំពិភពលោកចំនួន 167 នាក់បានជួបជុំគ្នានៅឯ​កិច្ចប្រជុំកំពូល​របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅ​ទីក្រុងញូវយ៉ក​ដើម្បីអនុម័តជាផ្លូវការនូវគោលដៅ “ការផ្លាស់ប្តូរពិភពលោករ​បស់​យើង៖ របៀបវារៈឆ្នាំ 2030 សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព” ។ របៀបវារៈកំណត់គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍​ប្រកបដោយ​ចីរភាពជាសកលចំនួន 17 (SDGs) ។ គោលដៅសកលថ្មីទាំងនេះ​និងរបៀបវារៈស្តីពី​និរន្តរភាពកាន់តែទូលំទូលាយ​មានច្រើនជាងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ៍ (MDGs) មុន ៗ ក្នុងការ​ដោះស្រាយបុព្វហេតុឫស​គល់​នៃភាពក្រីក្រ​និងតម្រូវការជា​សកលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដែលមាន​សម្រាប់ជាប្រយោជន៍​ដល់​មនុស្សគ្រប់រូប។

គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព

ការសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងលើរបៀបវារៈដ៏ទូលំទូលាយនិងដ៏មានមហិច្ឆតាមួយនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការមូលមតិគ្នាមួយដែលកំពុងលេចឡើងនៅគ្រប់វិស័យនៃសង្គម។ ខណៈពេលដែលវបៀបវីរៈនេះនៅតែមានដំណើរវែងឆ្ងាយក៏ដោយ ដំណើរការដែលមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូលជាសកលនឹងបង្កើតភាពជាម្ចាស់នៃចក្ខុវិស័យរួមថ្មី និងជួយចាក់គ្រឹះសម្រាប់ជោគជ័យនាពេលអនាគត។

ក្រុមហ៊ុន CP ALL យល់ពីតម្រូវ​ការនៃរបៀបវារៈដ៏ទូលំទូលាយ​សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរនេះ ដោយមាន​សមធម៌និងនិរន្តរភាព​ជាស្នូល។ យើងនឹងចូលរួមចំណែក​ដើម្បីធ្វើ​ឱ្យ​​ជីវភាព​រស់​នៅ​មានភាព​ប្រសើរជាងមុន​ដោយ​ការ​បង្កើតតម្លៃសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងបរិស្ថានដើម្បី​ការលូតលាស់​ប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

CPក្រុមហ៊ុន CP ALL បង្ហាញពីទំនួលខុសត្រូវសង្គមតាមរយៈសកម្មភាព​អាជីវកម្មនិងការចូលរួមរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីបង្កើតផលចំណេញទៅវិញទៅមក​សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង សហគមន៍មូលដ្ឋាន និងសង្គមទាំងមូល។ ចំណុច​នេះឆ្លុះបញ្ចាំងពី SDGs របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការកែលម្អ​ជីវភាពរស់នៅ របស់ប្រជាជន និងការ​ការពារបរិស្ថាន​ដោយការរក្សាតុល្យភាពនៃ​ភាពជោគជ័យនៃអាជីវកម្មជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវ។

ស្របនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

បេះដូង៖

សិទ្ធិរស់នៅ

1. អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម
2. សិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តច្បាប់​ការងារ
3. ភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស
4. ការចូលរួមរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ
5. ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

សុខភាព៖

រស់នៅ​បានល្អ

6. ផលប៉ះពាល់សង្គម
7. សុខភាពនិងសុខុមាលភាព
8. ការអប់រំ
9. ការច្នៃប្រឌិត
10. សុវត្ថិភាព​ការងារ សុខភាព និងបរិស្ថាន

ផ្ទះ៖

ការរួមរស់ជាមួយគ្នា

11. ការគ្រប់គ្រងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
12. ការគ្រប់គ្រងទឹក
13. ការការពារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងជីវចម្រុះ
14. ការគ្រប់គ្រងសង្វាក់​ផ្គត់ផ្គង់​ប្រក​ប​ដោយ​ទំនួលខុសត្រូវ
15. ការគ្រប់គ្រងទំនាស់ក្នុងស្រុក និង ការទទួលយករបស់សហគមន៍