ចក្ខុវិស័យនិងបេសកកម្ម

ចក្ខុវិស័យនិងបេសកកម្ម


ក្រុមហ៊ុនមានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការបង្កើតឱ្យ​មាន​កំណើននិង​ប្រាក់ចំណេញប្រកបដោយចីរភាព បង្កើតផលិតផល​និងសេវាកម្ម​ដែល​មានតម្លៃ​បន្ថែមសម្រាប់​អតិថិជន និងសង្គម តាមរយៈដំណើរ​ការ​ការងារ​ប្រកប​ដោយគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាព និងគាំទ្រដល់​វប្បធម៌រៀនសូត្រ និងការអភិវឌ្ឍនិយោជិត​តាមរយៈ​ការ​អនុវត្ត​ទស្សនវិជ្ជា​ទស្សនវិស័យ និងបេសកកម្ម​ក្រុមហ៊ុន​ដូចខាងក្រោម ៖

ទស្សនវិជ្ជាសាជីវកម្ម

យើងចង់ឃើញស្នាមញញឹមពីអតិថិជនតាមរយៈបុគ្គលិក​ដែល​សប្បាយ​រីករាយ


ចក្ខុវិស័យ

យើងផ្តល់​ភាពងាយស្រួលដល់សហគមន៍ទាំងអស់។


បេសកម្ម

ដើម្បីបង្កើតការចូលរួមប្រើប្រាស់​របស់អតិថិជន​ជាមួយផលិតផល និងសេវាកម្មប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត និងដើម្បីបង្កើនទំនាក់​ទំនងល្អ​ជាមួយសហគមន៍ និងសង្គម

GIVING AND SHARING
OPPORTUNITIES

“ការផ្តល់និងការចែករំលែកឱកាស”

GIVING AND SHARING
OPPORTUNITIES

“ការផ្តល់និងការចែករំលែកឱកាស”

ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្ដិ​ការ​ផ្អែក​លើ​​សិទ្ធិស្មើភាព


CP ALL (Cambodia) Co., Ltd.បានចងក្រងគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចសហគ្រាសល្អប្រសើរជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងគោលការណ៍គ្រប់គ្រងចម្បងរបស់ខ្លួន។ ការធ្វើដូច្នេះមិនត្រឹមតែផ្តល់ការធានាថាអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវបានអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ទំនួលខុសត្រូវ តម្លាភាព គណនេយ្យភាព និងភាពយុត្តិធម៌ដល់ក្រុមភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏រក្សាបាននូវការលូតលាស់ប្រកបដោយចីរភាពតាមរយៈទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម។


“ទាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្ស”