ដៃគូជំនួញរបស់ហាង

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ហាង

ក្រុមហ៊ុន CP ALL (Cambodia) Co., Ltd. មានគោលនយោបាយលើកកម្ពស់និងគាំទ្រដល់សហគ្រិនខ្នាតតូចដែលមានបំណងធ្វើអាជីវកម្ម​ប្រកប​ដោយ​ស្ថិ​រភាពនៅក្នុងការក្លាយជា “ដៃគូហាង” ឬជាដៃគូអាជីវកម្មហាង 7-Eleven ។ និយោជិកក្រុមហ៊ុននិងភាគីទីបីដែលត្រូវការ​ភាពឋិតឋេរនៃ​អាជីវកម្ម អាចមានឱកាសក្លាយជាដៃគូក្នុងអាជីវកម្មរបស់ហាង 7-Eleven ដែលក្នុងនោះ ក្រុមហ៊ុនផ្តោតលើការបង្កើតស្តង់ដារ​ប្រតិបត្តិការនៃការ​​នាំមកនូវភាពច្នៃប្រឌិត​ថ្មីដល់ថ្នាក់​គ្រប់គ្រង​ដើម្បីផ្តល់ជូនអតិថិជននូវសេវាកម្មដែលមានគុណភាពរហ័សទាន់ចិត្ត ដើម្បីពិគ្រោះអំពី​ប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និត ក្នុងការរីកចម្រើន​​និងមានភាព​ចុះសម្រុង​ជាមួយគ្នាយ៉ាងពិតប្រាកដ។

អាកប្បកិរិយាវិជ្ជមានចំពោះអាជីវកម្ម

ត្រៀមខ្លួនដើម្បីសិក្សាអំពីអាជីវកម្ម

អាចធ្វើការដោយឯករាជ្យ

គ្រួសារយល់ស្របនិងគាំទ្រ

មាន​ពេលវេលា​សម្រាប់ការដំណើរការហាង

អាចអនុវត្តតាមគោលការណ៍និងលក្ខន្តិកៈរបស់ក្រុមហ៊ុន

ការត្រៀមហិរញ្ញវត្ថុ

ឯកសារចាំបាច់

  • សៀវភៅ​គ្រួសារ / សៀវភៅស្នាក់នៅ
  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់​អ្នកដាក់ពាក្យ​និងប្តីឬប្រពន្ធ (ប្រសិនបើមាន)
  • ភស្តុតាងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ
  • របាយការណ៍ធនាគារដែលមានបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ 6 ខែដោយមានសមតុល្យអប្បបរមា 60,000 USD ឬសមមូល។
  • ឬភស្តុតាងនៃទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀតដែលមានតម្លៃ 60,000 USD។

ឯកសារចាំបាច់

  • សៀវភៅ​គ្រួសារ / សៀវភៅស្នាក់នៅ
  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់​អ្នកដាក់ពាក្យ​និងប្តីឬប្រពន្ធ (ប្រសិនបើមាន)
  • ភស្តុតាងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ
  • របាយការណ៍ធនាគារដែលមានបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ 6 ខែដោយមានសមតុល្យអប្បបរមា 60,000 USD ឬសមមូល។
  • ឬភស្តុតាងនៃទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀតដែលមានតម្លៃ 60,000 USD។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង

International_SBP@cpall.co.th