រង្វាន់

ស្ថាប័នចំនួន 4

ធានាដល់ “CP ALL”


អង្គភាពប្រកបដោយនិរន្តរភាពឆ្នាំ 2022 “ចូលរួមនិងចែករំលែកឱកាសជាមួយអ្នករាល់គ្នា”

CP ALL has been selected as a member of Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 2022 in DJSI World for the 5th consecutive year, and in DJSI Emerging Markets for the 6th consecutive year, in Food & Staples Retailing Industry

CP ALL was ranked in ESG Ratings (S&P Global Sustainability Awards) with the highest score Gold Class in The Sustainability Yearbook 2022

CP ALL was ranked in ESG Ratings, a sustainability assessment, at A (range of AAA-CCC) Retail- Food & Staples Industry from MSCI (Morgan Stanley Capital International)

CP ALL has been selected as a member in FTSE4Good Index Emerging group and FTSE4Good ASEAN 5 Food Retailers & Wholesalers Industry for the 5th consecutive year (FTSE4Good Index is managed by FTSE Russell)

អន្តរជាតិ

ត្រូវបានជ្រើសរើសជាសមាជិកនៃសន្ទស្សន៍និរន្តភាព Dow Jones (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ដោយ S&P Global ក្នុងឧស្សាហកម្មលក់រាយ ចំណីអាហារនិងទំនិញប្រើប្រាស់បួនឆ្នាំជាប់ៗគ្នា (2017-2020)

ត្រូវបានចាត់បញ្ចូលក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុន​ទាំង​100 ក្រុមហ៊ុនដែលមានស្នាដៃឆ្នើមលើនិរន្តភាព EGS100 (បរិស្ថាន សង្គមនិងអភិបាលកិច្ច) រយៈពេលបី​ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា (2018-2020)

ត្រូវបានជ្រើសរើសជាសមាជិកសន្ទស្សន៍ FTSE4Good ក្នុងប្រភេទអាជីវកម្ម​ហាង​​លក់ចំណីអាហារនិងថ្នាំពេទ្យ​រាយ​រយៈពេល​បី​ឆ្នាំ​​ជាប់ៗគ្នា (2018-2020)

ត្រូវបានជ្រើសរើសចូល​ក្នុង​បញ្ជី​ភាគហ៊ុនប្រកប​ដោយ​និរន្តរភាព​(Thailand Sustainability Investment: THSI) សម្រាប់​រយៈពេល​បីឆ្នាំ​ជាប់ៗគ្នា (2018-2020) ដោយ​ទីផ្សារភាគហ៊ុន​ប្រទេសថៃ

ទីផ្សារកំពុងលូតលាស់​របស់ DJSI World & DJSI​ក្នុង​វិស័យចំណីអាហារ​និង​ទំនិញ​ផ្គត់ផ្គង់​រាយប្រចាំឆ្នាំ 2019

សន្ទស្សន៍ភាគហ៊ុន​កំពុងលូតលាស់​FTSE4Good​ប្រចាំឆ្នាំ 2019 និងសន្ទស្សន៍ FTSE4Good ASEAN 5 ប្រចាំឆ្នាំ 2019

ទីផ្សារកំពុងលូតលាស់​របស់ DJSI World & DJSI ​ក្នុង​វិស័យចំណីអាហារ​និង​ទំនិញ​ផ្គត់ផ្គង់​រាយប្រចាំឆ្នាំ 2018

សន្ទស្សន៍ភាគហ៊ុន​កំពុងលូតលាស់របស់​FTSE4Good ប្រចាំឆ្នាំ 2018 និងសន្ទស្សន៍ FTSE4Good ASEAN 5 ប្រចាំឆ្នាំ 2018

ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រង​បាន​​ល្អបំផុតនៅអាស៊ីឆ្នាំ 2018

ទីផ្សារ​កំពុងលូតលាស់របស់ DJSI ក្នុង​វិស័យលក់រាយ​នៃចំណីអាហារ​និងទំនិញផ្គត់ផ្គង់ ប្រចាំឆ្នាំ 2017

រង្វាន់ថាមពលអាស៊ានប្រចាំឆ្នាំ 2016 ផ្នែក​ការ​គ្រប់​គ្រង​ថាមពល​ឆ្នើម

ឧត្តមភាពក្នុងការបន្តការ​ប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះការរក្សាផលិតកម្មសរុប (Excellence in Consistent TPM Commitment) ប្រចាំឆ្នាំ 2015 នៃក្រុមហ៊ុន CPRAM Co.,Ltd

រង្វាន់ Deming ប្រចាំឆ្នាំ 2015 ដល់ CPRAM Co.,Ltd

ការវិនិយោគលើនិរន្តរភាពក្នុង​ប្រទេសថៃប្រចាំឆ្នាំ 2019

រង្វាន់​ឧត្តមភាព​ខាងនិរន្តរភាពប្រចាំឆ្នាំ 2019

រង្វាន់​អង្គភាពការងារ​ឆ្នើមសម្រាប់​ការជំរុញទឹកចិត្តដល់​ជនពិការ​ប្រចាំឆ្នាំ 2019

ម៉ាកយីហោសាជីវកម្ម​កំពូលរបស់ប្រទេសថៃប្រចាំឆ្នាំ 2019

ម៉ាកយីហោ​ដែលទទួលបានការកោតសរសើរបំផុត​របស់ប្រទេសថៃ​ប្រចាំឆ្នាំ 2019

រង្វាន់​យុទ្ធនាការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ​សង្គម​ល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំ 2019

ESG100 2018

ម៉ាកយីហោ​ដែលទទួលបានការកោតសរសើរបំផុត​របស់ប្រទេសថៃ​ប្រចាំឆ្នាំ 2018

​អ្នករួម​ចំណែកក្នុងវិស័យ​អប់រំ​ជាតិ​ប្រចាំឆ្នាំ 2018 ដល់​វិទ្យាស្ថានគ្រប់គ្រង Panyapiwat

ពានរង្វាន់ទទួលស្គាល់និរន្តរភាពប្រចាំ​ឆ្នាំ 2017

ម៉ាកយីហោ​ដែលទទួលបានការកោតសរសើរបំផុត​របស់ប្រទេសថៃ​ប្រចាំឆ្នាំ 2017

ពានរង្វាន់ថាមពល​នៃប្រទេសថៃប្រចាំឆ្នាំ 2017

រង្វាន់​ធានារ៉ាប់រង​របស់​នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំឆ្នា 2016 មកដល់ក្រុមហ៊ុន Counter Service Co.,Ltd.

រង្វាន់អគារ​សន្សំសំចៃថាមពេល MEA ប្រចាំឆ្នាំ 2016

រង្វាន់​ស្ថាប័នការងារ​ឆ្នើមក្នុង​ផ្នែកសុវត្ថិភាព អនាម័យ និង​បរិស្ថានការងារប្រចាំឆ្នាំ 2016

រង្វាន់បណ្តាញពង្រឹងអនាម័យអាហារ និងអង្គភាពមិនប្រើអេប៉ុង 100% ប្រចាំឆ្នាំ 2016

រង្វាន់គុណភាព KANO ប្រចាំឆ្នាំ 2016 (រង្វាន់ពេជ្រ) ដល់ក្រុមហ៊ុន CPRAM Co.,Ltd

ម៉ាកយីហោអ្នកធ្វើទីផ្សារលេខ 1 នៅប្រទេសថៃឆ្នាំ 2015-2016

រង្វាន់ឧត្តមភាពសហគ្រាសប្រទេសថៃប្រចាំឆ្នាំ 2015