ទីប្រឹក្សាពី​ជប៉ុន​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅសេវេន។ កម្ពុជា និង​ឡាវ។


ថ្មីៗនេះ Mr. Katsuhiko Ikeda ទីប្រឹក្សាពីប្រទេសជប៉ុន បានធ្វើដំណើរទៅទស្សនាហាង សេវេន អីឡេវាន ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងឡាវ ជាមួយលោកឆាយរូត ធីវ៉ាតម៉ាន់ច្រើន Managing Director International Business​ នាយកគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចអន្តរជាតិបានដឹកនាំក្រុមប្រតិបត្តិទៅកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីគោលការណ៍ណែនាំប្រតិបត្តិការសម្រាប់ហាង សេវេនអីឡេវេន និងស្តាប់ដំបូន្មានពីអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ ទាំងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការគ្រប់គ្រងផលិតផល និងសេវាកម្មដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជន ជាមួយលោកស្រីសន្ថយ៉ា វាំងសិរិវេត Managing Director ក្រុមហ៊ុន សេភី អល (ខេមបូឌា) ចាំកាត់ និងលោកធាត្រី ចិរបន្ចងចិត Managing Director ក្រុមហ៊ុន សេភី អល ឡាវ ចាំកាត់ រួមនឹងក្រុមការងារបានចូលរួមផ្តល់ការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅ និងស្តាប់ការផ្ដល់យោបល់ ដើម្បីអភិវឌ្ឍ និងកែលម្អប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងហាងសេវេនអីលេវេន នៅក្នុងប្រទេសទាំង 2 តទៅ។