ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញណាបងអូន ខាងជ្រោយចង្វារ!! 7-Eleven សាខាក្នុងស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈភីធីធី ជ្រោយចង្វារ2 រាជធានីភ្នំពេញ


ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញណាបងអូន ខាងជ្រោយចង្វារ!!

7-Eleven សាខាក្នុងស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈភីធីធី ជ្រោយចង្វារ2 រាជធានីភ្នំពេញ

Now Open, 7-Eleven ORKH CHROY CHANGVAR 2 Phnom Penh.

📍7-Eleven ORKH CHROY CHANGVAR 2

https://goo.gl/maps/Y31ymEyQ3h5Fwrpy9