ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមួយទៀតហើយណាបងអូន!! 7-Eleven សាខាក្នុងស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ភីធីធី ប៉េងហួតបឹងស្នោ


ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមួយទៀតហើយណាបងអូន!!

7-Eleven សាខាក្នុងស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ភីធីធី ប៉េងហួតបឹងស្នោ

Now Open, 7-Eleven ORKH PENG HUOTH BOEUNG SNOR Phnom Penh.

📍7-Eleven ORKH PENG HUOTH BOEUNG SNOR

https://maps.app.goo.gl/Bmx51z66f6LjfoyK7