ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញណាបងអូន!! 7-Eleven សាខាទួលទំពូង 155 រាជធានីភ្នំពេញ


ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញណាបងអូន!!

7-Eleven សាខាទួលទំពូង 155 រាជធានីភ្នំពេញ

Now Open, 7-Eleven TUOL TOMPOUNG 155, Phnom Penh

📍 7-Eleven TUOL TOMPOUNG155

https://goo.gl/maps/nuuSzb9HQ4bvbxth8