បើកហើយៗ ក្នុងក្រុងបាត់ដំបងមួយទៀតហើយណា!! 7-Eleven សាខាក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈ វត្តដំរីស ក្រុងបាត់ដំបង


បើកហើយៗ ក្នុងក្រុងបាត់ដំបងមួយទៀតហើយណា!!

7-Eleven សាខាក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈ វត្តដំរីស ក្រុងបាត់ដំបង

Now Open, 7-Eleven ORKH WAT DOMREY SOR BATTAMBANG

📍 7-Eleven ORKH WAT DOMREY SOR BATTAMBANG

https://maps.app.goo.gl/1Cg6Edgd6Jh4mQJ96