បើកហើយៗ ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុណាបងអូន!! 7-Eleven សាខាអូរសំអាត ក្រុងព្រះសីហនុ


បើកហើយៗ ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុណាបងអូន!!

7-Eleven សាខាអូរសំអាត ក្រុងព្រះសីហនុ

Now Open, 7-Eleven OU SAM ARTH, Sihanoukville Branch

First Premium Store in Cambodia

📍 7-Eleven OU SAM ARTH, Sihanoukville

https://maps.app.goo.gl/weJ3ghyCibAbMpvB8