សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម

ឱកាសធ្វើជាដៃគូជាមួយបណ្តាញចែកចាយទូទាំងប្រទេស

សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដែលផលិតផលិតផលប្រកប​ដោយ​គុណភាពលំដាប់​ស្តង់ដារ ហើយតែងតែទទួលបានការពេញ​និយមពីសំណាក់ប្រជាជន ជាធម្មតាទទួលបានឱកាស​គាំទ្រ​ល្អៗ​ពីក្រុមហ៊ុន CP All ក្នុងការជំរុញលើកទឹកចិត្ត​និងជួយចែកចាយផលិតផលដោយផ្ទាល់ដល់អតិថិជនទូទាំងប្រទេសតាមរយៈហាង 7-11 និងក្រុមហ៊ុន Twenty-Four Shopping Co., Ltd.។ សហគ្រាសធុនតូច​និងមធ្យមជាច្រើនបានបង្កើនអាជីវកម្ម​នៅក្នុង​ទីផ្សារអាស៊ាន​និងទីផ្សារពិភពលោក ហើយបច្ចុប្បន្ននេះមានផលិតផលជាង 20,000 មុខមក​ពីសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនិងជាង 50,000 មុខមកពីកសិករ ហើយ​ផ្តល់ជូន​ប្រជាជនទាំងនេះ​នូវប្រាក់​ចំណូល​ដ៏មានស្ថិរ​ភាព។

តើអ្វីទៅជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការលក់
ទំនិញរបស់អ្នកជាមួយហាង 7-ELEVEN?

យើងអភិវឌ្ឍទំនិញនិងសេវាកម្មរួមគ្នាជាមួយសហគ្រិន។

យើងផ្តល់ចំណេះដឹងក្នុងការអភិវឌ្ឍផលិតផល និងការច្នៃប្រឌិត។

បណ្តាញចែកចាយទូទាំងប្រទេស

បច្ចុប្បន្នមានសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម និងកសិករ​ជាង 30,000
នាក់ដែល​ផលិតផល​របស់ពួកគេត្រូវបានចែកចាយ​ទូទាំងប្រទេសតាមរយៈបណ្តាញជាច្រើន។

យើងជួយដល់ការរីកចម្រើនរបស់​សហគ្រាសធុន​តូចឱ្យ​ទៅជាសហគ្រាសធុនធំ
និងបង្កើតចលនាសម្រាប់សហគ្រិនធុន​តូច​ផ្សេងទៀតដើម្បីជម្រុញការអភិវឌ្ឍផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាងមុនជានិច្ច។